آدرس: تهران، بزرگراه صدر، خیابان شهید قلندری جنوبی (دستور سابق)، بن بست سوم، ساختمان 11